Udgifter til transport

Retningslinjer for godtgørelse eller refusion af transportomkostninger

Hvordan gør jeg?

Medlemmer i FNUG kan ansøge om delvis godtgørelse af udgifter ved kørsel i egen bil eller delvis refusion ved benyttelse af offentlige transportmidler, når de befordrer sig til lokale eller landsdækkende arrangementer i FNUG. Ved indsendelse af udgiftsbilag afregnes normalt indenfor 2 uger.

For godtgørelse eller refusion skal udgiftsbilag fra FNUG benyttes, og indsendes senest 2 uger efter arrangementet. Forældre til et medlem, skal altid påføre oplysninger om medlemmet.

Udgiftsbilaget skal indsendes til adressen anført øverst på udgiftsbilaget eller indsendes på mail i underskrevet stand til: finans@fnug.dk.

Ved brug af offentligt transport skal udgifter dokumenteres i form af original kvittering eller kvittering indscannet som fil. Bemærk at dankort nota ikke accepteres ikke som gyldig dokumentation. Ved offentlig transport menes alene bus og tog. I forbindelse med transportkoordinering eller efter aftale med kassereren, og kun i særlige tilfælde,  kan anden transportform tilgodeses f.eks. taxa, færge eller  fly.

Ved kørsel i egen bil yder FNUG kørselsgodtgørelse med 1,50 kr. pr. kilometer ved korteste rute tur/retur. Medlemmer, der f.eks. får forældre eller en kæreste til at køre for sig, kan kun modtage godtgørelse for de kilometer, hvor medlemmer sidder i bilen.

Det er en forudsætning for godtgørelse, at deltagere tager imod tilbud om transportkoordinering. Det betyder med andre ord, at en deltager, som afviser forslag om transport, ikke kan modtage godtgørelse eller refusion. Det er muligt, at træffe anden aftale med transportkoordinator eller FNUG’s kasserer i særlige tilfælde.

Det er en forudsætning for godtgørelse, at deltagere tager imod tilbud om transportkoordinering. Det betyder med andre ord, at en deltager, som afviser forslag om transport, ikke kan modtage godtgørelse eller refusion. Det er muligt, at træffe anden aftale med transportkoordinator eller FNUG’s kasserer i særlige tilfælde.

Lokale events

Delvis godtgørelse eller refusion betyder, at for lokale events bliver de første 50 kr. af transportomkostningen ikke dækket, når aktiviteten foregår i samme region som medlemmet har bopæl i. Ønskes deltagelse i en lokal aktivitet i en anden region, end medlemmet har bopæl i, gælder samme regel som for landsdækkende arrangementer.

Landsdækkende events

Delvis godtgørelse eller refusion betyder, at for landsdækkende events gælder tilsvarende dog de første 100 kr. Dette uanset valg af transportform.
Medlemmer, der kører i egen bil, og har andre deltagere med i bilen, som led i samkørsel til et arrangement i FNUG, er fritaget for egenbetaling

Støttemedlemmer

Støttemedlemmer kan ikke søge om godtgørelse eller refusion ved deltagelse i arrangementer i FNUG, med mindre de stiller pladser til rådighed i egen bil i forbindelse med samkørsel af andre deltagere til samme aktivitet i FNUG.

Medlemmer af FNUG kan søge om godtgørelse af transportomkostninger. 

Download her:
Udgiftsbilag for medlemmer

Download eksempler af hvordan de skal udfyldes her:
Eks. udgiftsbilag for medlemmer – lokalt

§1 NAVN
ForeningeN af Unge med Gigt (FNUG).

§2 FORMÅL
FNUG’s formål er at:
– arbejde for at unge med gigt får lige muligheder i forhold til andre unge; i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet, i kulturlivet, fritidslivet og i samfundet i almindelighed.
– fremme det interessepolitiske arbejde på lokalt, regionalt, nationalt og internationalt plan, og
– søge sig repræsenteret i andre organisationer, der behandler spørgsmål af interesse for unge med gigt.

§ 3 FORHOLD TIL GIGTFORENINGEN
Stk. 1 FNUG er tilknyttet Gigtforeningen som én af Gigtforeningens repræsentantskab godkendt forening. 
Stk. 2 FNUG kan ansøge Gigtforeningen om støtte til foreningens arbejde.
Stk. 3 Gigtforeningens bestyrelse har adgang til at lade sig repræsentere på FNUG’s generalforsamling. Gigtforeningens repræsentant har adgang til at udtale sig om forhold FNUG og Gigtforeningen imellem.

§ 4 MEDLEMSKRITERIUM
Stk. 1 Som medlemmer af FNUG kan optages personer med gigtsygdomme, gener i led, ryg og muskler, fra og med 12 år til og med 35 år. Medlemskab kræver, at det årlige kontingent er betalt. Medlemmer har stemmeret og er valgbare på foreningens
generalforsamling.
Stk. 2 Alle andre kan være støttemedlem. De i stk. 1 nævnte medlemmer overgår til at være støttemedlem fra den dag, vedkommende fylder 36 år. Støttemedlemmer kan deltage i foreningens arrangementer i det omfang, der er plads. Medlemmer iflg. stk. 1 har fortrinsret til sådanne arrangementer.

§ 5 KONTINGENT
Den ordinære generalforsamling fastsætter det årlige kontingent for det kommende regnskabsår. 

§ 6 GENERALFORSAMLING
Stk. 1 Generalforsamlingen er FNUG’s øverste myndighed.
Stk. 2 Sager, der sættes under afstemning på generalforsamlingen, afgøres ved simpelt flertal, medmindre andet følger af nærværende vedtægt. Afstemninger er som udgangspunkt åbne, men hemmelig afstemning skal finde sted, når blot ét medlem kræver det.
Stk. 3 Kun medlemmer, som er til stede på generalforsamlingen, kan deltage i afstemninger. Alle medlemmer, som møder op på generalforsamlingen, eller som på forhånd har givet skriftligt tilsagn om at ville modtage valg, er valgbare. Støttemedlemmer har dog ikke stemmeret og er ej heller valgbare på FNUG’s generalforsamling.

§7 ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Stk. 1 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i september måned.
Stk. 2 Det påhviler bestyrelsen at indkalde til den ordinære generalforsamling. Indkaldelsen skal være skriftlig og indeholde oplysninger om tid og sted samt om dagsorden. Indkaldelsen skal tilgå medlemmerne senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 3 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af 1 referent og to stemmetællere
3. Beretning fra bestyrelse og udvalg
4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
5. Orientering om budget for det kommende år
6. Fastsættelse af kontingent
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af bestyrelse og suppleanter
9. Valg af intern revisor samt valg af revisorsuppleant
10. Fastsættelse af tidspunkt for næste års ordinære generalforsamling
11. Eventuelt
Stk. 4 Forslag til vedtægtsændring må være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. Kun medlemmer efter §4, stk. 1, kan stille forslag til behandling på generalforsamlingen. Indsendte forslag til vedtægtsændring skal
udsendes til medlemmerne senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 8 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes, når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer med angivelse af dagsorden skriftligt begærer det. I sidste tilfælde skal indkaldelse ske senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget begæring.
Stk. 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal være skriftlig og indeholde oplysninger om tid og sted samt om dagsorden. Indkaldelsen skal tilgå medlemmerne senest 3 uger før afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling.

§ 9 BESTYRELSE
Stk. 1 Bestyrelsen har ansvaret for FNUG’s virksomhed mellem to på hinanden følgende generalforsamlinger. Bestyrelsen varetager således FNUG’s daglige drift samt repræsenterer FNUG over for Gigtforeningen, offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer og lignende.
Stk. 2 Bestyrelsen består af:
a. formand
b. næstformand
c. kasserer
d. fire ordinære medlemmer
e. to suppleanter
På lige årstal vælges formand og to ordinære medlemmer. På ulige årstal vælges næstformand, kasserer og to ordinære medlemmer. De to suppleanter vælges hvert år.
Stk. 3 Kun ordinære medlemmer jf. § 4 stk. 1 er valgbare til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem eller en suppleant fylder 36 år i sin valgperiode, kan man dog fortsætte i bestyrelsen med medlemsrettigheder jf. § 4 stk. 1 indtil valgperioden udløber. Udtræder vedkommende af bestyrelsen inden man næste gang er
på valg, overgår man til at være støttemedlem fra den dag, man udtræder af bestyrelsen jf. § 4 stk. 2.
Stk. 4 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til behandling af specielle opgaver. Det påhviler disse udvalg løbende at holde bestyrelsen orienteret om udvalgsarbejdet.
Stk. 5 Det påhviler bestyrelsen løbende at holde medlemmerne orienteret om sit, de nedsatte udvalgs og lokakoordinatorernes arbejde.
Stk. 6 Suppleanter deltager på bestyrelsesmøderne, men har ingen stemmeret.

§ 10 LOKALKOORDINATORER
Stk. 1 Lokalkoordinatorer udpeges af bestyrelsen.
Stk. 2 Lokalkoordinatorer arbejder lokalt i de af bestyrelsen inddelte områder og samarbejder med bestyrelsen om opgaver, som er relevante for medlemmerne.
Stk. 3 Lokalkoordinatorer arbejder lokalt med at udbrede kendskabet til FNUG’s arbejde.
Stk. 4 Det påhviler lokalkoordinatorerne at holde bestyrelsen løbende orienteret om deres arbejde.

§ 11 REGNSKAB OG REVISION
Stk. 1 FNUG’s regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2 FNUG’s regnskab revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Den interne revisor, som vælges på generalforsamlingen, kommenterer det reviderede regnskab.
Stk. 3 Revisorerne har til enhver tid adgang til at kontrollere FNUG’s bøger, bilag og formue.
Stk. 4 Revisorerne må ikke være medlem af bestyrelsen eller udpeget tillidsperson.

§ 12 TEGNING – HÆFTELSE
Stk. 1 FNUG tegnes af formand og næstformand i forening, eller i en af disses fravær af formand/næstformand og et andet bestyrelsesmedlem i forening.
Stk. 2 Der kan meddeles fuldmagt til at tegne FNUG i nærmere angivne anliggender.
Stk. 3 Der påhviler ikke FNUG’s medlemmer nogen personlig hæftelse for de i foreningen påhvilende forpligtelser.

§ 13 VEDTÆGTSÆNDRINGER
Til ændring af nærværende vedtægt kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer. 

§ 14 FORENINGENS OPLØSNING
Stk. 1 FNUG kan opløses, når to på hinanden følgende generalforsamlinger beslutter dette med 2/3 af de afgivne stemmer. En af disse generalforsamlinger skal være den ordinære.
Stk. 2 Ved opløsning af FNUG placeres eventuel formue i et legat, der oprettes til det formål at støtte unge mennesker med gigt i overensstemmelse med FNUG’s formålsparagraf. Den sidste generalforsamling ved opløsning definerer retningslinjerne for uddeling af legatet, der kan administreres af Gigtforeningen.
Enkelt personer må ikke begunstiges.

Det skal være sjovt at deltage i events, ikke en økonomisk udfordring. 

Politikker

Bestyrelsen i FNUG har løbende godkendt og ajourført forskellige politikker, som er retningsgivende for hvordan FNUG drives som forening. Der er politikker for hver af de områder, hvor bestyrelsen skønner det nødvendigt for arbejdet i FNUG eller hvor det er vigtigt at vise en fælles holdning udadtil. Der skal være åbne og lige vilkår for at være med i FNUG og benytte vores tilbud.

Tilskud og sponsorer

FNUG modtager økonomisk støtte fra Dansk Ungdoms Fællesråd, der årligt tildeler FNUG et driftstilskud. Til landsdækkende kurser søger FNUG tilskud fra Social- og Integrationsministeriets handicappulje.

FNUG modtager gerne støtte gennem donationer fra virksomheder eller samarbejdsaftaler med forskellige selskaber, herunder også pharma-industrien til enkelte projekter. I den forbindelse henviser vi til vores Code of Conduct, der beskriver kodeks for god praksis i samarbejdet med virksomheder. Desuden henviser vi til de etiske retningslinjer for samarbejder med patientorganisationer udarbejdet af Lægemiddel Industri Foreningen (LIF), som bl.a. foreskriver at samarbejdsaftaler offentliggøres.  

Ønsker du at give en donation til FNUG eller ønsker du på vegne af din virksomhed at blive sponsor – læs mere her.

Lær mere om det gode liv med gigt

Bliv medlem af fnug

Om du har gigt eller ej er ikke et kriterie, det vigtigste er, at du er mellem 12-35 år

Bliv frivillig

Som frivilig i FNUG får du personlige udfordringer, erhvervserfaring, samme goder som vores medlemmer og meget mere.

Bliv sponsor

Ønsker du at støtte en god hjælpe unge med gigt?
Her kan du læse mere om, hvordan sponsoaterne bliver brugt.

X