Mit FNUG

EKSLUSIVT FOR FNUG-MEDLEMMER

Medlemsbetingelser

Medlemsbetingelser for medlemsskab hos FNUG – ForeningeN af Unge med Gigt

1. GENERELT

Følgende medlemsbetingelser er gældende for medlemskaber hos ForeningeN af Unge med Gigt; Gentoftegade 118, 2820 Gentofte, CVR: 32398782 (Herefter FNUG).

Aftaler om medlemskab kan alene indgåes mellem FNUG og enkelte privatpersoner.

2. MEDLEMSKAB AF FORENINGEN AF UNGE MED GIGT
2.1 VILKÅR FOR OPRETTELSE AF MEDLEMSKAB

Ved oprettelsen af medlemskabet skal medlemmet oplyse sit navn, adresse, e-mail og dansk telefonnummer. Medlemmet skal straks oplyse FNUG om ændringer af kontaktoplysninger. Ændringer af kontaktoplysninger via MedlemsPortalen på www.fnug.dk er først registeret når medlemmet har modtaget skriftlig bekræftelse fra FNUG via e-mail.

2.2 MEDLEMSSKABSTYPER

Oversigt over FNUGs til enhver tid gældende medlemsskabstyper kan findes her www.fnug.dk/blivmedlem

Et medlemskab er personligt og må ikke benyttes af andre end medlemmet. Medlemskabet giver medlemmet adgang til, at benytte de ydelser og services som er omfattet af medlemskabstypen. FNUG kan til enhver tid tilføje og fjerne ydelser og services som er omfattet af medlemskabstypen uden varsel. 

2.3 ÆNDRING AF MEDLEMSKABSTYPE

Et ordinært medlemsskab overgår automatisk til støttemedlemsskab når medlemmet fylder 36 år. Medlemmet varsles ikke.

3. BRUG AF MEDLEMSKAB

3.1 REGLER

Medlemmet er forpligtet til at gøre sig bekendt med og til enhver tid følge de gældende regler og retningslinjer for medlemskab og omgang i FNUG. Ved overtrædelse af medlemsbetingelser kan FNUGs bestyrelse anmode FNUGs Generalforsamling om at ophæve medlemskabet. Der refunderes ikke.

Medlemskabet giver medlemmet adgang til medlemstilbuddene og MedlemsPortalen på www.fnug.dk. Disse er personlige, og må ikke bruges af andre. Hvis andre får adgang til disse ydelser eller adgange påhviler det medlemmet straks at meddele dette til FNUG på fnug@fnug.dk.

FNUG er ikke ansvarlig for manglende tilgængelighed til, nedbrud i og fejl eller tekniske problemer ved FNUGs digitale medlemstilbud, herunder i f.m. tilmelding, afmelding m.v.

3.5 TILMELDING OG AFMELDING AF AKTIVITETER I FNUG

Visse medlemsskabstyper giver særlige rettigheder til bestemte arrangementer, herunder særskilt medlemspris til visse arrangementer. Medlemmet skal tilmelde sig via den af FNUG anviste metode. Medlemmet skal ligeledes afmelde sig via den af FNUG anviste metode. FNUG dækker ikke gebyrer forbundet med betalingsløsninger anvendt af FNUG, uagtet af medlemmet deltager på arrangementet eller afmelder sig.

Manglende korrekt afmelding fra et arrangement vil være forbundet med at tilmeldingsgebyret ikke refunderes. Hvis der ikke er betalt ved tilmelding kan FNUG eftersende betalingskrav om tilmeldingsgebyret. Betingelserne jf. 4.2 i disse medlemsbetingelser gør sig gældende for betalingskravet.

3.6 VÆRDIGENSTANDE OG TINGSSKADE

FNUG anbefaler, at særlige værdifulde genstande ikke medbringes til arrangementer. FNUG bærer ikke noget ansvar for tab på grund af bortkomst, tyveri eller tingsskade.

4. BETALING

4.1 BETALING AF MEDLEMSSKAB

Medlemmet skal betale for medlemskabet på de angivne tidspunkter. Ved indmeldelses betales der 99,- via den digitale betalingsløsning på www.fnug.dk. Herefter opkræves medlemmet via Betalingsservice. Ved indmeldelse forpligter medlemmet sig til at tegne en aktiv Betalingsservice-aftale med FNUG. Det samme gælder for andre, som har påtaget sig et juridisk ansvar for medlemskabet. Ved manglende aftale med Betalingsservice om automatisk opkrævning opkræves der et gebyr på 29 kroner pr. opkrævning via e-mail.

FNUG opkræver medlemskontingent d. 1. februar og d. 1. august hvert år. Beløbet fastsættes af FNUGs Generalforsamling hvert år, og offentliggøres på www.fnug.dk. Beløbet udgør pr. 1. oktober 2022; 125,- danske kroner halvårligt (pr. opkrævning).

FNUG forbeholder sig retten til at opkræve i øvrige måneder, hvis der er sket fejl i forbindelse med oprettelsen af medlemmet.

4.2 MANGLENDE ELLER FOR SEN BETALING

Hvis et skyldigt beløb ikke betales rettidigt, udsendes en rykkerskrivelse via den mailadresse, som er angivet ved indmeldelse. FNUG opkræver rykkergebyr i overensstemmelse med dansk lovgivning.

Betales der ikke inden angivne forfaldsdato har FNUG ret til uden varsel at blokere medlemsskabet og de tilknyttede medlemsydelser; blokeringen må vare indtil betaling har fundet sted (m. forevist dokumentation herfor) eller at FNUGs Generalforsamling har kunne behandle sagen efter anmodning fra FNUGs bestyrelse. FNUGs bestyrelse kan jf. 3.1 af disse medlemsbetingelser anmode FNUGs Generalforsamling om at ophæve medlemskabet grundet udestående betaling. Det udestående beløb skal fortsat betales.

4.3 UDMELDING AF FNUG

Medlemsskabet betales pr. halve år. Udmelding skal ske senest d. 31. december el. 30. juni for at undgå fremtidige opkrævninger for medlemskab. Medlemsskabet ophører, når perioden, hvortil der er betalt kontingent, stopper. Ved opsigelse af medlemskabet skal fulde navn og medlemsnummer oplyses til medlem@fnug.dk.

Afvisning af opkrævningen af medlemskontingent fra Betalingsservice anses ikke som korrekt udmeldelse. Der fremsendes betalingskrav jf. 4.2 i disse medlemsbetingelser, og medlemskabet fortsætter.

Medlemmet modtager en kvittering for gennemførelsen af opsigelsen fra FNUG. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt medlemskab er opsagt, påhviler det medlemmet at bevise, at vedkommende har opsagt medlemskabet.

5. ÆNDRINGER

5.1 ÆNDRINGER AF NÆRVÆRENDE MEDLEMSBETINGELSER

FNUG kan løbende foretage ændringer af disse medlemsbetingelser. Ændringen vil blive meddelt via e-mail til den angivne mailadresse ved indmeldelse. Der varsles m. 30 dage.

Ændring af medlemskontingentet besluttes af FNUGs Generalforsamling, og varsles efter dennes afslutning med ikrafttrædelse ved den følgende opkrævning.

X